Hald til Hel Strand og kystprojektet (historie)

Hald til Hel Strand og kystprojektet -  historie

Hald til Hel Strand består pt. af:

GF Kirkebondegaard - Bettina Ruben og Morten la Cour

GF Klintevej af 1939 - Astrid Jacobsen og Peter Damsbo

GF af 1. juni 1959 - Mikael Schrøder

GF Bavnehøj - Nanna Balsby og Morten Mernøe

GF Strandgaarden - Mogens Jensen og Arne Møller
Status per december 2016


I Hald til Hel Strand er der samarbejde på flere områder.  Efter en del møder siden oktober 2015 har Hald til Hel Strand udarbejdet et positionspapir med udgangspunkt i oplæg fra GF Klintevej af 1939 (grusdelen af Klintevej) – se det her.  Vi har bedt grundejerforeningerne i Hald om at tage stilling til det, så vi kan få en bedre fornemmelse af, hvad vores fælles holdning er.   Der er tilkendegivet foreløbig støtte fra Bavnehøj GF, GF Strandgaarden, GF Kirkebondegaard, GF Klintevej af 1939 samt GF af 1. juni 1959 (Snerlevej, mfl).  Der er tale i Hald til Hel Strand, om det muligvis er bedre for grundejerne, at vi bliver et kystlav frem for en borgergruppe.  Det ser vi også nærmere på, når vi har mere information om kystprojektet.


Hald til Hel Strand har i flere år været medlem af Samvirket af Nordsjællandske Kystbeskyttelses- og Digelav, som arbejder på tværs af de 3 nordkystkommuner for at skabe en sand og sten løsning.  De kører meget det politiske spor overfor Regionen og relevante ministre, og er i konstant dialog med Nordkystens Fremtid og de 3 borgmestre.


Hald til Hel Strand har for nyligt indgået samarbejde med de forskellige kyst- og digelav langs Halsnæs’ nordkyst: Kikhavn, Galgebakken, Nødebohuse og Hyllingebjerg-Liseleje.  Vi har i den forbindelse holdt møde i december med borgmester Steen Hasselriis og Walther Christophersen (formand for Teknik- & Miljøudvalget) samt kommunens tekniske direktør og projektkoordinatoren i Halsnæs på Nordkystens Fremtid projektet.   Formålet med mødet var at vise støtte til et kystprojekt, der omhandler ikke kun sandfordring med også ’hård’ beskyttelse (sten i form af skræntfodsikring og bølgebrydere).  Tilmed var målet at understrege, at projektet ikke kun bør finansieres af første række men bør finansieres bredt – med hjælp fra kommunen og forhåbentligt også stat.


I Nordkystens Fremtid er der blevet udarbejdet et forprojekt af Cowi, m.fl., som lægger op til en sand og sten kombination – noget vi alle har håbet på.  Se resume af forprojektet ved linket http://www.gribskov.dk/media/2227/a084247-pd-002-nordkystens-fremtid-kystteknisk-skitseprojekt-resume-ver-50.pdf.  For Halsnæs Kommune drejer det sig om en initialomkostning på 27-40 mio kr. afhængigt af, hvor meget sandfodring man kommer til at lave langs kysten fra Kikhavn til Liseleje.  Det tyder ikke på, at der kommer væsentlig offentlig finansiering men derimod ser kommunen på, om de kan bidrage med at sikre fordelagtige lån.  Kommunen er pt. som udgangspunkt gået væk fra planerne om, at det udelukket bliver 1. række, der skal betale, og undersøger pt. forskellige finansieringsformer og scenarier.  Alt dette bliver diskuteret ved et kommende dialogmøde den 14. januar ved dialogmøde hos Halsnæs Kommune.  Tilmelding hertil sker via kommunen til Pernille Vitt Meyling på pvme@halsnaes.dk.  Mødet er åbent for alle interesserede.


Status per april 2016


Projektet Nordkystens Fremtid havde tidligere adviseret om, at vi her til forår ville få præsenteret et konkret forslag, som alle langs kysten ville kunne forholde sig til ved generalforsamlingerne her til sommer.  Dette er imidlertid ikke sket, og allerede i efteråret gave sekretariatet udtryk for, at processen ville trække ud. 


I frustration over at der ikke sker mere, valgte Grundejerforeningen Strandgaarden at inviterer til samarbejde på tværs af Hald Strand og Nøddebohuse.  Som resultat af stormøde i oktober, er Hald til Hel Strand nu omorganiseret, således at det omfatter repræsentanter fra GF Strandgaarden, GF af 1. juni 1959 (Snerlevej m.fl.) og GF Bavnehøj (v/ Morten Mernøe).  Nanna Balsby forbliver i Hald til Hel Strand. 

Tak til Søs Jespersen og Kirsten Bech for deres store indsats med arbejdet i Hald til Hel Strand gennem årene!


Formålet med Hald til Hel Strand er fortsat at lægge pres på projektet og Halsnæs Kommune for en kombination af sten og sand, som både kan beskytte kysten men også resultere i en bedre strand at gå og opholde sig på.  Der blev i december 2015 udsendt en pressemeddelelse om, at foreningerne i Hald Strand generelt set er interesseret i at bidrage til at få forbedret stranden og støtter op om Nordkystens Fremtid – link findes her.

Tilmed samarbejder Hald til Hel Strand fortsat med Samvirket for Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag om at påvirke den politiske proces.


De tre Nordkyst kommuner er i starten af vinteren blevet enige om, at projektet udelukket skal fokusere på kystbeskyttelse og ikke den rekreative brug af stranden.  Nordkystens Fremtid har derfor haft fokus på at afdække det juridiske grundlag for at kunne pålægge grundejere at finansiere kystprojektet.  De største udfordringer er:

Om finansiering kun skal gælde for første række eller om man også kan fordele finansieringen længere ind i landet.  Hvis projektet udelukket drejer sig om at beskytte for kysterosion, peger det i retningen af, at det kun er første række, der skal betale.  Dette har Hald til Hel Strand ytret bekymring om: der er stor opbakning til at bidrage til forbedret strand og den rekreative brug af stranden; ren kystbeskyttelse med finansiering udelukket fra grundejere i første række er for snævert og bliver vanskeligt at få opbakning til.  Se email til borgmester Steen Hasselriis her.

Om Staten fortsat vil (og kan) nægte at finansiere deres del af strækningen.  Hvis Staten forsat nægter at betale for deres del af projektet, vil det have stor betydning for, hvor meget resten af grundejerne skal betale, da Staten ejer næsten 20% af kysten.  Dette er noget, som især Samvirket har taget op politisk.


Der er ikke kommet endeligt svar fra juristerne, men politikerne har trods alt været lidt lydhør over for klagerne fra bl.a. Hald til Hel Strand og Samvirket.  De har valgt at redefinere ”kystbeskyttelse” som ikke kun omhandlende infrastruktur (kampesten eller andet, der beskytter skrænterne) men også adgang til stranden – ergo også sand, som i sidste ende vil gavne det rekreative brug af stranden.


Med dette udgangspunkt er det næste skridt i kystprojektet at få lavet et teknisk forprojekt med feasibility study over tekniske løsninger og rammer for det endelige projekt.  Når det ligger klart til sommer, vil de tre kommuner gå videre med at definere et EU projekt – tilsagn vil med lidt held blive givet fra EU-Life puljen i februar 2017.


Som vist i skitsen over processen (klik her), kommer der som udgangspunkt ikke noget konkret at forholde sig til før næste forår, og en mærkbar forbedring af stranden forventes ikke før sommeren 2019.  Hald til Hel Strand har derfor bedt projektsekretariatet for Nordkystens Fremtid om at udpege eventuelle delprojekter, som kan være med til at skabe en bedre strand for Hald snarest.  Eventuelle delprojekter og mulig finansiering gennem grundejerforeningerne / grundejerne forventes ikke at komme på banen før resultatet af feasibility studiet foreligger. 


Hald til Hel Strand giver en opdateret status til Generalforsamlingen i juli.